Indkaldelse til OSF generalforsamling

Kære medlemmer og venner af Odsherreds Sportsfiskerforening
Der indkaldes hermed til den årlige generalforsamling – foreningens øverste myndighed.

Fredag d. 23. februar 2024, med spisning fra kl. 18:00. Generalforsamlingen starter kl. 19:00 med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Konstatering af lovlig indvarsling
 4. Formandens beretning
  • Plus et oplæg af DSF næstformand Morten Jacobsen
 5. Udvalgenes beregning
  • Tur & arrangementsudvalg
  • Vandplejeudvalg
  • Klubhusudvalg
  • Mose udvalg
   • Plus et kort oplæg om Tissø af specimenfisker Brian Jensen
  • Andre udvalg
 6. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 7. Indkomne forslag
  • Fra bestyrelsen
  • Fra medlemmer
 8. Fremlæggelse og godkendelse af årets budget, herunder fastsættelse af kontingent
 9. Valg af bestyrelse og revisorer
  • Formand (på lige årstal)
  • Kasserer (på ulige årstal)
  • 1 bestyrelsesmedlem (på lige årstal)
  • 2 bestyrelsesmedlemmer (på ulige årstal)
  • 2 suppleanter til bestyrelse (på lige årstal)
  • 1 revisor (på lige årstal)
  • 1 revisor (på ulige årstal)
  • 1 suppleant for revisor (på lige og ulige årstal)
 10. Valg af udvalg
  • Tur & arrangementsudvalg
  • Vandplejeudvalg
  • Klubhusudvalg
  • Andre udvalg
 11. Uddeling af årets præmier
 12. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage (9. februar 2024) forinden generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag, regnskab, og forslag til budget vil blive offentliggjort her på hjemmesiden senest 5 dage (18. februar 2024) før generalforsamlingen.

Tilmelding til spisning meldes til Torben Birch: torbenbirch@live.dk
Tilbuddet er gratis og alle er velkommen, medlem eller ej. Ikke-medlemmer har dog ikke stemmeret, og kan ej heller vælges som medlem i bestyrelse og udvalg.

Vedhæftet: “Organisationsskema OSF på valg ved GF 2024” og “RegnskaberGF2024”

Vel mødt!
OSF bestyrelse