Indkaldelse og dagsorden til ordinær generalforsamling fredag d. 22. feb. 2019

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Odsherreds Sportsfiskerforening fredag d. 22. feb. 2019, kl. 19.00 i klubhuset, Nygade 16, 4550 Asnæs.

Forud for generalforsamlingen er der fælles spisning kl. 18.00, hvor Stig vil servere “Skibberlabskovs”. Tilmelding til fælles spisning skal ske til Niels-Erik Torp på mailadresse nielseriktorp@gmail.com senest tirsdag d. 19. feb.

Eventuelle forslag der ønskes behandlet under punktet “Indkomne forslag”, skal sendes til formanden på mailadressen andersen.privat@hotmail.com, senest torsdag d. 7. feb. 2019.

Det revidere regnskab for 2018, budget for 2019, samt eventuelle indkomne forslag fra medlemmer, offentliggøres på denne “blog” forud for generalforsamlingen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af  stemmetællere
4. Konstatering af lovlig indvarsling og godkendelse af dagsorden
5. Formandens beretning
6. Beretning fra udvalg
    a. Juniorudvalget
    b. Vandløbsplejeudvalget
    c. Tur & Arrangementsudvalget
    d. PR & Blob Blob udvalget
    e. Kanal & Moseudvalget
    f. Klubhusudvalget
    g. Småbådsudvalget
7. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2018
8. Indkomne forslag
    a. Oprettelse af “Makrelfestival udvalg”
Forslag fra bestyrelsen: Der nedsættes et “Makrelfestival udvalg”, der har til opgave at sikre planlægning og
gennemførelse af den årlige “Makrelfestival”. Til udvalget vælges en formand og et antal medlemmer.
    b. Eventuelle forslag fra medlemmer
    c. Budget 2019, herunder fastsættelse af kontingent for 2020
9. Valg
  Bestyrelse
    a. Formand (på valg igen i 2020)
    b. Kasserer (på valg igen i 2021)
    c. 1 bestyrelsesmedlem (på valg igen i 2021)
    d. Suppleringsvalg til bestyrelse
    e. Junior bestyrelsesmedlem (på valg igen i 2020)
  Revisorer
Valg af 2 revisorer (på valg igen i 2020)
  Udvalg
    a. Juniorudvalget – Består af 5 medlemmer
    b. Vandløbsplejeudvalget – Består af formand + 4 medlemmer
    c. Tur & Arrangementsudvalget – Består af formand + 4 medlemmer
    d. PR & Blob Blob udvalget – Består af formand + 4 medlemmer
    e. Kanal & Moseudvalget – Består af formand + 4 medlemmer
    f. Klubhusudvalget – Består af formand + 2 medlemmer
    g. Småbådsudvalget – består af formand + 4 medlemmer
    h. Makrelfestivaludvalg
10. Uddeling af årets præmier
11. Eventuelt

På bestyrelsens vegne
Bjarne Andersen
Fungerende formand

190222 Generalforsamling (Link til indkaldelse og dagsorden i printvenlig pdf format)