Referat fra ekstraordinær GF 2018

Referat af ekstraordinær Generalforsamling i OSF den 03.01.2018.

Referent: Sinnet Thueslev

Punkt 1. Valg af dirigent. Der var ca. 40 deltagere. Michael Heiland blev valgt som dirigent. Michael konstaterede, at mødet var indkaldt korrekt og var beslutningsdygtigt. Ordet blev givet til Formanden.

Punkt 2. Formandens beretning, status på igangværende opgaver. Bjarke fortalte om de konflikter, der har ført til den ekstraordinære GF. Men hans ønske er, at den gode forening bliver videreført. De igangværende opgaver vil blive overdraget til den nye bestyrelse. Bjarke nævnte flg. opgaver: udvidet brug af facebook, Makrelfestivallen, som OSF stort set var alene om sammen med visit Odsherred, og som visit Odsherred regner med at vi hjælper med igen i 2018. OSF er inviteret til Eventmesse om Frivillighed den 20. januar. Jan og Kalle er meget aktive i Fishing Zealand og Forbundet. En foreningskonsulent fra Forbundet har været til møde med os med henblik på at skaffe os nye juniorer og medlemmer, opfølgning. Jan og Kalle stillede op til Naturens Dag, som vi plejer at deltage aktivt i, der er et møde derom den 15. januar. Kongres i Forbundet i marts. Vandplejeudvalget er meget aktivt og synligt. Bestyrelsen og Tur og Arrangement udvalget mangler alle deres medlemmer. Turprogrammet på hjemmesiden er bibeholdt, men alle turledere er slettet, nye skal vælges. Der står 133.000 kr. på kontoen.

Der var ingen spørgsmål. Formandens beretning godkendt.

Punkt 3. Uddybelse af den offentliggjorte udmelding fra Bestyrelsen. Bjarke fortalte om de oplevelser, der fik ham til at trække sig fra Bestyrelsen hele 5 dage før det tidspunkt, hvor den resterende bestyrelse besluttede at skrive og udsende den offentliggjorte udmelding. Den er ikke udtryk for Bjarkes holdning, og Bjarke er stadig medlem af OSF.

Der kom indlæg fra Bjarne, Jan, Torben, Jim, Anders, Bjarke, Lars, Niels Møller Hansen, Long Niels. Der var stort set enighed om, at bloggen ikke er det rette forum for den aktuelle sag, og at det nu er på tide at komme videre. Alle medlemmer har lige adgang til alle arrangementer, og ressourcer bør målrettes.

Punkt 4. Indkomne forslag.

1. Overskud fra DM i makrel/Makrelfestival 2017 deles lige mellem de to parter. Der er et overskud på ca. 32.000 kr. Forsamlingen vedtog at overlade beslutningen til den nye bestyrelse.

2. Foreningens testamente. Michael gjorde opmærksom på, at det i vores vedtægter ER anført, at evt. overskud skal gå til sportsfiskeriets fremme på Sjælland. Det blev vedtaget at overlade fremtidige beslutninger til den nye bestyrelse.

Punkt 5. Valg til Bestyrelsen. Michael bad om forslag/tilbud. Bjarne anbefalede, at den nye bestyrelse vælges således, at den nuværende orden for valg/afgang overholdes, dvs. at nogle af de nyvalgte medlemmer kun sidder nogle få måneder (men kan genvælges ved den ordinære GF), mens resten sidder i lidt mere end 1 år.

Jonas Christiansen blev valgt som Formand, og vil også stille op ved den ordinære GF.

Resten af bestyrelsen konstituerer sig selv, men:

Lars Jespersen blev valgt som kasserer. Overdragelse til Kassereren er vigtig og haster.

Bjarne, Niels Erik og Michael blev valgt til Bestyrelsen (Niels Erik kun indtil ordinær GF, Michael med den betingelse, at han ikke deltager rent fysisk pga. arbejde og muligvis kun indtil ordinær GF))

Michael foreslog, at vi klarer os uden suppleanter indtil den ordinære GF, det blev vedtaget.

 

Punkt 6. Valg til Tur og Arrangement udvalget.

Jan Aggerholm blev valgt (indtil ordinær GF).

Jan Olsen og Niels Jensen blev valgt.

Vi vedtog, at der kun er 3 medlemmer indtil ordinær GF.

Punkt 7. Eventuelt.

Bjarke: Turen til Møn i uge 14 vil blive afholdt med personlig tilmelding til Bjarke, der er stadig pladser.

Webmaster Peter er stoppet. Bestyrelsen kontakter Erik Nybro med henblik på evt. overtagelse.

Jim, Jan Aggerholm, Michael, Bjarne, Bjarke, Martin Nielsen havde bemærkninger til aftenens indhold: Hovedsagelig ønsker om arbejdsro, tilbud om hjælp til overlevering og håb om at bloggen og foreningen igen kan blive rammer om kun hygge og fiskeri.

Michael sluttede mødet med tak for god ro og orden.

Sinnet Thueslev 04.01.2018